KPP Bolesławiec

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza osoby zainteresowane służbą w Policji na dzień otwartych drzwi 18 marca w godzinach 10.00 - 18.00 do komendy przy ulicy Zygmunta Augusta 20 w Bolesławcu.

Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 9:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 • w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 518/45 o pow. 0,1021 ha, poł. w obrębie Godzieszów);
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 892/8 o pow.0,5656 ha, poł. w obrębie Wykroty);
 • w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec (dz. nr 271 o pow. 0,0352 ha i dz. nr 474 o pow. 0,13 ha, poł. w Nowogrodźcu obręb 2);
 • w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec (dz. nr 1270 o pow. 46,67 ha, nr 1273 o pow. 17,27 ha i nr 1268 o pow. 8,28 ha, poł. w obrębie Wykroty);
 • w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec (dz. nr 855/5 o pow. 0,2229 ha, poł. w obrębie Wykroty);
 • w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec (dz. nr 1276 o pow. 39,68 ha, poł. w obrębie Wykroty);
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2021 roku;
 • w sprawie zmiany uchwały nr X/64/19 z dnia 29 maja 2019 r. Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec na lata 2019-2023;
 • w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży”;
 • w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród oraz stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych;
 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2021 roku;
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec

Info UM

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) nakładają na Burmistrza Nowogrodźca obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 mrobót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne.

konopie II 410

Od roku 2021 uprawa konopi odmiany Finola nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach PROW.

ngo wyniki

 

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA  podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2021 rok

>>OTWARTY KONKURS OFERT - WYNIKI <<