Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się   XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Nowogrodziec;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów;
 • w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/182/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/217/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zwrotu poniesionych wydatków;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wszyscy są równi wobec prawa;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w Nowogrodźcu do przyjęcia uchwały wszyscy są równi wobec prawa;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku;
 • w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/212/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej;
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2021 rok;
 • w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2021;
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.

      8. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
      9. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec